Pravila nagradne igre

<p>Poliklinika Optical Express<br> Strojarska cesta 18<br> 10 000 Zagreb<br> OIB: 75704940224<p>

 

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) Priređivač utvrđuje

PRAVILA NAGRADNE IGRE<br>„Otputuj u Rim “

 

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Otputuj u Rim“ je Poliklinika Optical Express (nadalje: Priređivač) iz Zagreba, Strojarska cesta 18, OIB 75704940224. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača te unaprjeđenja prodaje usluga.

Članak 2.

Nagradna igra održavat će se od 1.2.2019. do 28.2.2019. godine i ima samo jedno kolo.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja te datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na internetskoj stranici opticalexpress.hr 1.02.2019. godine.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju sve osobe koje će obaviti zahvat laserske korekcije vida u poliklinici Optical Express u razdoblju od 1.2.2019. do 28.2.2019. godine.

Članak 5.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, sa svojom užom obitelji.

Članak 6.

Fond nagrada sastoji se od:

1. Putovanja u Rim za dvije osobe u iznosu od 6.541 kn (slovima: šesttisućapetstotinačetrdesetijedna kuna). Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 6.541 kn (slovima: šesttisućapetstotinačetrdesetijedna kuna). Nagrada nije zamjenjiva za novac. Nagrada se može prenijeti na drugu osobu.

Članak 7.

Izvlačenje dobitnika održat će se u uredima Priređivača na adresi Strojarska 18, Zagreb, dana 1.3.2019. godine s početkom u 12:00 sati. Pobjednik će biti nasumce odabran među pristiglim prijavama u nazočnosti tročlane komisije koju imenuje Priređivač nagradne igre.

Članak 8.

Nagradna igra odobrena je od Ministarstva financija pod brojem:

KLASA: UP/I-460-02/19-01/17

URBROJ: 513-07-21-01-19-3

Zagreb, 16. siječanj 2019.

Ime dobitnika bit će objavljeno na internetskoj stranici opticalexpress.hr u roku od dva (2) dana od izvlačenja dobitnika. Dobitnik nagrade bit će obaviješten o dobitku nagrade u roku od dva (2) dana od izvlačenja.

Članak 9.

Dobitnik svoju nagradu može preuzeti od Priređivača u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o osvojenoj nagradi, a može ju koristiti po dogovoru.

Članak 10.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11.

Prijavom u nagradnoj igri sudionici su suglasni da Priređivač kao voditelj obrade osobnih podataka može obrađivati podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Priređivač će obrađivati podatke prema pravilima o zaštiti osobnih podataka.

Priređivač će čuvati osobne podatke sudionika nagradne igre slijedećih 120 dana od dana završetka nagradne igre nakon čega će podaci biti uništeni, osim osobnih podataka dobitnika, koji će biti pohranjeni na period trajanja od 11 godina sukladno zakonu o računovodstvu.

Podnošenje podataka za ovu nagradnu igru je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da se podaci obrađuju u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa pravilima o zaštiti osobnih podataka, može se obratiti priređivaču radi objašnjenja.

Svaki sudionik ima pravo da od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka ili njihovo ograničavanje obrade ili pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka.

 

Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama osim društvima s kojima se radi organizacija nagradne igre (npr. turistička agencija za realizaciju putovanja), te Ministarstvu financija sukladno čl.16 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri suglasni su da priređivač mogu koristiti njihovo ime i prezime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama, te na društvenim mrežama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja i vlastite promidžbe.

Članak 12.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju nastupanja okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će u tom slučaju biti obaviješteni putem internetske stranice opticalexpress.hr

Članak 13.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Članak 14.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 15.

Priređivač neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.

Priređivač će u roku od osam dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitniku nagrade, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade (čl. 16. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara).

Nakon 60 dana od završetka nagradne igre priređivač neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradnu igru.

U slučaju pravnog spora između priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 30.01.2019.

Poliklinika Optical Express

Priređivač